Reisevilkår

REISEBESTEMMELSER.

Bestilling og betaling


Nar du har funnet en reise du liker ta kontakt pa e-mail eller telefon. Etter påmelding vil du motta en faktura på depositum pa kr 1 000,- per person som forfaller 7 dager senere. Restbeløpet forfaller til betaling 30 dager før avreise. Innbetalt faktura gjelder som deltakerbevis.

Avbestilling

Følgende regler gjelder for avbestilling. Mer enn 42 dager før avreise: Arrangøren beholder et admini-strasjonsgebyr på kr 500,- pr person. F.o.m. 41 dager t.o.m. 30 dager før avreise. Arrangørene beholder innbetalt depositum på kr 1000,- pr person. Er turen fakturert i sin helhet vil avbestillingsgebyret være lik depositumet. F.o.m. 29 dg t.o.m. 15 dager før avreise: Arrangøren vil belaste 50% av turens pris. Ved avbestilling f.o.m. 14 dager før avreise, uteblivelse, eller om kunden mangler nødvendige papirer for å gjennomføre turen: Arrangøren vil belaste 100% av turens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom/ lugar/leilighet har arrangøren rett til a ta ut tillegg for de resterende personene i henhold til gjeldende prislister..

Vi anbefaler våre gjester å tegne avbestillings- Reiseforsikring hos sitt forsikringsselskap.

Avbestilling p.g.a. Sykdom m.v.

Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårsreiseforsikringer. Vi anbefaler at dette sjekkes med deres forsikringsselskap. Eller sjekk www.europeiske.no

Bestillingens omfang.

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og de reisende. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tillegsytelser skal dette bekreftes skriftlig. Arrangøren forbeholder seg retten til at den avtalte pris justeres opp eller ned. Prisendringen kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngaelsen og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder drivstoff priser, offentlige skatter oag avgifter, endringer i valutakurs. En prisøkning pa mer enn 10% av den avtalte kjøpe-summen gir kunden rett til å gå fra avtalen uten omkostninger. Kunden skal meddeles skriftlig senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning er gyldig. Heving av avtalen må være gjort kjent for arrangøren senest 7 dager etter prisøkningen.

Partenes rett til avlysning/annullering

Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere en tur dersom en eller flere av følgende punkter inntreffer. Det ikke melder seg på tilstrekkelig antall reisen-de (20 personer). Avlysningen må i sa fall meddeles kunden senest 20 dager før avreise. For turer med inntil 6 dagers varighet må avlysningen meddeles kunden 7 dager før avreise. Det inntreffer forhold utenfor arrangørens kontroll (force majeure) så som krig, krigsbistand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter eller begivenheter av lignende karak-ter. Forhold pa destinasjonen som gjør det utilrådelig a reise p.g.a. Risiko for kundens liv og helse. Forhold pa destinasjonen som gjør det urimelig a kreve at avtalen blir gjennomført.

Kundens rett til å annullere før avreise.

Kunden kan annullere turen før avreise hvis: Avreisen forsinkes med mer enn 20% av turens varighet. Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.. Det pa eller i nærheten av destinasjonen de siste 14 dagene før avreise oppstår krigstillstand, naturkatastrofem epidimier eller andre inngripende hendelser og det er rinneligagrunn til å anta at disse forhold vil ha innvirkning pa turen. Ved vurdering av opphevingsgrunn legges det vekt på norske myndigheters syn. Prisendring pa mer enn 10%. Partenes plikter 1. Arrangøren plikter. Arrangøren plikter a gjennomføre turen i sam-svar med avtalen med kunden og å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som kan forståes som betydningsfulle for kunden.

2. Kundens plikter.

Reisen skal være betalt før avreise. Kunden plikter å rette seg etter de ordensbestemmelser og anvisninger som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren og andre som har ansvar i forbindelse med gjennomføringen av turen. Dersom kunden grovt tilsidesetter sin plikter, kan vedkommende nektes å delta eller uteluk-kes fra resten av turen. Retur må i slike tilfeller foretas for kundens egen regning og uten noen form for ansvar for arrangøren. Kunden har da ikke rett til tilbakebetaling fra arrangøren og kan gjøres erstatningsansvarlig hvis denne med vilje eller med grov uaktsomhet påfører arrangøren tap. Personen som foretar en bestilling pa vegne av andre, plikter å forvisse seg om at de reisende kan oppfylle overnevnte bestemmelser og klare seg pa egen hånd. Er kunden ikke selvhjulpen anbefales det å reise med ledsager, da arrangørens representanter ikke har kapasi-tet til å yte særskilt assistanse. Kunden plikter a gjøre opp ekstra regninger som blir pådradd underveis, f.eks. minibar og telefon. Blir slike regninger belastet arrangøren, viderefaktureres kunden med et gebyr pa kr. 200,-. Kunden skal sørge for å ha med deltakerbevis, gyldig pass, eventuelle visum, forsikringer og andre nød-vendige dokumenter for å gjennomføre turen, samt nødvendige medisiner. Arrangøren henviser kunder med utenlandsk pass til det respektive lands ambassade aller Utenriksdepartementets visumavdeling.

Mangler, tvister, klager. 1: Mangler etter avreise.

Det foreligger mangler ved turen dersom kunden ikke mottar de ytelser som inngår i turens pris, eller ytelsene har en dårligere kvalitet enn avtalt. Følgen-de anses normalt ikke som mangler: Awik fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomfø-ringen av reisen. Awik fra forventninger som kun-den har hatt og som ikke er skapt av arrangøren. Unormale vær og andre naturgifte forhold som arrangører ikke hadde eller burde ha kjennskap til før avreise. Forsinkelser under transport eller endre-de avgangstider /ankomsttider, nar oppholdet på reisemalet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reise med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgang / ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. Forhold som skyldes kundens egen forsømmelse.

2: Retting av mangler:

Kunden kan kreve en mangel rettet, hvis dette ikke medfører uforholdsmessig ulemper og/eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for kunden. Arrangøren har rett til å korrigere mangelen hvis dette blir tilbudt kunden i forbindelse med klagen. Kunden kan motsette seg slik korrigering hvis det er rimelig grunn til det. Kunden kan kreve dekket eventuelle utgifter vedkommende har hatt ved selv å rette opp mangler, dersom de er rimelige. Dersom kunden ikke far den avtalte innkvartering, plikter arrangøren å tilby et likeverdig eller bedre alternativ. Dersom mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har kunden rett pa skjønnsmessig prisavslag. Dette gjelder ikke nar mangelen skyldes force majeure.

3. Kompensasjon.

Arrangøren forplikter a kompensere kunden tap som påføres ved skade eller ulempe, dersom dette er en følge av at arrangøren ikke oppfyller sin del av avtalen. Kompensasjonsplikten gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at skaden eller ulempen ikke kan bebreides arrangøren og dennes medarbeidere, eller at ingen kunne awerge hendelsen. Kunden plikter til å begrense tapet så godt som mulig. Kompensasjon skal gis når kunden anses å ha rett til å oppheve avtalen.

4. Tvister.

Hvis det mellom arrangør og kunde oppstår uenighet om forståelsen av de alminnelige reisevilkårene og arrangørens egne vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan kunden bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser, Postboks 2924, Solli, 0230 Oslo, innen 4 uker etter endelig svar fra arrangøren, og denne har opplyst om fris-ten.

5. Klager/Idagefrister.

Hvis kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til avslag i pris eller godtgjørelse, er vedkommende pliktet til å gi arrangørens representant beskjed om dette omgående og på stedet. Kommentarer på innleverte spørreskjema (fra arrangør) anses ikke som en skriftlig klage. For øvrig må klager være fremsatt skriftlig senest 1 måned etter reisens avslutning med mindre særlige grunner gjør det rimelig a forlenge fristen. Bade kunden og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemndas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. Ved avtaleinnga-else godtar kunden Oslo, Stavanger eller Kristiansand Byrett som Verneting. Hvert søksmål mot arrangør eller agent reguleres etter norsk rett. For øvrig vises det til Alminnelige vilkår for pakkereiser utarbeidet av Den Norsk Reisebransjeforening og Forbruker-ombudet fra 1997. Det er overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier. Fondet kan kontaktes på følgende adresse: Bergelandsg. 16, 4012 Stavanger. Full-stendige reisevilkår, som er basert på lov om pakkereiser av 25.08.1995 med forskrifter.